OBJECTE

MAILCAT.CAT domiciliada a Apartat de Correus, 49, 17255 Begur – (Girona), Espanya, d’ara endavant L’EMPRESA, és el creador i propietari de les pàgines web incloses al lloc https://mailcat.cat i els seus subdominis, d’ara endavant el web, generat i estructurat a partir de programari, disseny i continguts, juntament amb altres informacions tant pròpies com provinents de proveïdors de reconegut prestigi, i ofereix una gran varietat de productes i serveis relacionats en gran mesura amb aquesta informació. El present contracte, al costat de les altres regulacions incloses en el propi web i molt especialment a la secció de la Política de Privacitat, regula la prestació i subministrament al CLIENT, a través de la xarxa de Telecomunicacions Internet, de serveis i productes per part de L’EMPRESA.

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

Els productes i serveis són els que es poden consultar a través del propi Sistema d’Informació del web de L’EMPRESA i en les llistes de preus contingudes en el mateix, reservant però aquesta societat el dret a modificar i revisar les tarifes i els productes i serveis objecte de les mateixes durant la vigència del present contracte. Als productes i serveis prestats per L’EMPRESA i disponibles a través de les tarifes se’ls denominarà en endavant el CONTINGUT.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’EMPRESA és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web i dels elements continguts en la mateixa, a excepció dels drets que no són propietat d’aquesta companyia i que pertanyen als seus respectius titulars, i, que com a tal, són reconeguts per la web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o usar la totalitat o part del contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l’autorització de L’EMPRESA.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del vigent Codi Penal d’Espanya.

Tots els noms de fabricants, productes, companyies, marques i logotips que apareixen en aquest lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, tinguin o no, el símbol © de Copyright o ® marca registrada.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

La utilització del lloc web atribueix a l’usuari la condició de CLIENT de L’EMPRESA i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Servei.

Les presents Condicions Generals s’apliquen a l’ús del web i la venda de tots els productes o serveis a professionals , empreses , consumidors , usuaris o qualsevol altre destinatari final.

L’EMPRESA concedeix als seus clients un dret d’accés a la web. Aquest dret implica el lliure accés a determinats serveis o productes gratuïts així com la compra i l’accés restringit a subscriptors a determinades productes i serveis contractats expressament.

La utilització per part del CLIENT dels productes o serveis de la web pressuposen, en tot cas, l’adhesió a les presents Condicions Generals del Servei en el moment mateix de l’ordre de compra.

L’ús de determinats serveis pot estar subjecte a condicions particulars que seran publicades i / o comunicades al CLIENT en accedir als mateixos.

Per això, el CLIENT ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals del Servei i , si és el cas, de les condicions particulars abans de procedir a realitzar una compra o contractar un servei.

CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI I DELS CONTINGUTS

El CLIENT és conscient que l’ús del Servei té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

La compra de productes o serveis o el seu accés lliure en cas de ser aquests oferts gratuïtament des del web comporten a favor del CLIENT una llicència d’ús que inclou el dret a visualitzar electrònicament el seu contingut així com el dret a copiar en suport informàtic o imprimir-los o, en alguns casos especificats modificar, per l’exclusiu ús intern del CLIENT o els seus empleats.

Tots els continguts inclosos en els productes i serveis de L’EMPRESA estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L’EMPRESA i / o de terceres parts proveïdores de continguts. L’accés a aquests continguts per part del CLIENT en cap cas implica cap tipus de renúncia , transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’explotació comercial, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts diferents dels expressament enunciats en aquestes condicions generals, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte, per part de l’EMPRESA.

El CLIENT s’obliga a no eliminar, si n’hi ha, la referència al copyright, en les impressions i còpies dels documents, inclosa en els productes i serveis de L’EMPRESA.

El CLIENT s’abstindrà d’utilitzar els productes o serveis i el seu contingut amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals els Servei, lesius dels drets i interessos de tercers i de L’EMPRESA. Excepte prova en contra, s’entén com a ús il·lícit la descàrrega fraudulenta d’arxius o la utilització de programari especialitzat en descàrregues de pàgines web. En aquests casos, L’EMPRESA podrà suspendre el servei, facturar les descàrregues a preu de descàrrega individual i reclamar els danys i perjudicis.

El CLIENT no podrà manipular ni utilitzar els productes i serveis rebuts per comerciar amb ells, crear publicacions i / o serveis d’accés públic de cap tipus, i en especial aquells que siguin comparables o interfereixin amb publicacions i / o serveis que L’EMPRESA ofereix o pugui oferir. Es prohibeix expressament la incorporació de continguts inclosos en els productes i serveis de L’EMPRESA en pàgines web accessibles per tercers i bases de dades públiques, sigui quin sigui el seu suport informàtic, siguin d’accés gratuït o de pagament.

L’accés al SERVEI per part del CLIENT podrà ser cancel·lat si L’EMPRESA detecta patrons d’ús contrari al previst en aquestes Condicions Generals del Servei, i, especialment la captura fraudulenta de documents i la reutilització de la informació per a ús comercial.

Les obligacions del CLIENT respecte al CONTINGUT descarregat o imprès continuaran després de la finalització del contracte.

La presentació de productes en pantalla no constitueix en si una oferta de venda pròpiament dita des d’un punt de vista contractual, sinó que aquella és merament un aparador dels productes de què disposa web.

ÚS DE LA INFORMACIÓ

La informació es subministrarà per a l’ús exclusiu del CLIENT, el qual en cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de L’EMPRESA, podrà:

  1. Traslladar, transferir, cedir, subarrendar, subllicenciar, vendre o realitzar qualsevol altre acte de disposició del PRODUCTE o servei, ja sigui de forma gratuïta o onerosa.
  2. Alterar, transformar o de qualsevol forma modificar total o parcialment, el PRODUCTE o servei, excepte en aquells que de forma expressa es manifesti el contrari ja sigui en la pàgina web, ja sigui en el propi PRODUCTE o servei.
  3. Crear webs o compendis que continguin totalment o parcialment el PRODUCTE o servei que constitueix el contingut del web de L’EMPRESA.

El CLIENT serà l’únic responsable de les conseqüències que es poguessin derivar d’aquestes accions, així com de la salvaguarda del PRODUCTE o servei subministrat, havent de prendre les mesures de seguretat apropiades per a la protecció contra l’accés o difusió no autoritzats.

RESPONSABILITAT

EL CLIENT està d’acord que la informació subministrada (PRODUCTE o servei) per L’EMPRESA podrà ser un element més a tenir en compte en l’adopció de les seves decisions empresarials però no podrà prendre les mateixes exclusivament en base a ella, i de fer-ho allibera a l’EMPRESA de tota la responsabilitat per la falta d’adequació.

El CLIENT no podrà exigir cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’errors i / o incorrecció o inexactitud en la informació subministrada per L’EMPRESA atès que aquest dedica el major esforç i cura per intentar que la informació subministrada sigui correcta i fiable, sent això no sempre possible:

  1. Per la gran quantitat de productes i serveis amb què treballa L’EMPRESA per recopilar informació;
  2. Perquè els productes i serveis procedeixen de fonts sobre les quals L’EMPRESA no sempre té control i la verificació no sempre és possible;
  3. Perquè hi ha la possibilitat d’error; L’EMPRESA no garanteix la correcció de la informació subministrada ni respon de possibles errors o omissions.

L’EMPRESA no serà responsable per qualsevol dany o pèrdua resultant de negligència, demora o error per part seva o els seus directius, empleats i agents en procurar, transmetre o subministrar la informació objecte del present contracte, ni en prestar els serveis contractats.

L’EMPRESA no es fa responsable dels danys que pugui ocasionar l’incorrecte funcionament del lloc web motivats per mitjans tècnics externs, com ara qualsevol element de maquinari necessari perquè funcioni la web o per realitzar la connexió declinant expressament qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa telefònica. L’EMPRESA no garanteix la comercialitat i idoneïtat del contingut de la seva web (productes i serveis) per a una finalitat concreta.

La responsabilitat de L’EMPRESA respecte dels danys causats mitjançant negligència greu, així com la indemnització de danys i perjudicis i abonament d’interessos en cas de falta de compliment, no excedirà en cap cas, per pacte exprés de les parts, de la totalitat de les quantitats pagades pel CLIENT a l’EMPRESA per la transacció comercial en què s’haguessin produït.

LEGITIMITAT I PROCEDÈNCIA DE LES DADES

L’EMPRESA garanteix la legitimitat de les fonts utilitzades en l’elaboració dels seus productes i serveis.

No obstant això i atès que els productes i serveis procedeixen en molts casos de proveïdors aliens a L’EMPRESA, d’entendre vostè que els mateixos han infringit els seus drets de propietat intel·lectual preguem ens ho comuniqui de forma immediata a la direcció atencio.clients@mailcat.cat. com per tal que procedim a cancel·lar l’accés als mateixos i adoptem les mesures legals pertinents. En la seva comunicació haurà vostè facilitar la següent informació:

  1. Declaració inequívoca amb signatura, física o digital, que vostè és el titular dels drets o que compta amb l’autorització del titular per actuar en nom seu
  2. El títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.
  3. Una descripció detallada de l’obra i dels drets que vostè consideri infringits.
  4. La referida comunicació s’ha d’adreçar a Apartat de Correus, 49, 17255-Begur (Girona) – Espanya.

L’EMPRESA perseguirà l’incompliment de les Condicions Generals, i especials del servei, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat intel·lectual o industrial protegida.

PREU

El cost dels productes i serveis prestats per L’EMPRESA serà l’establert per a cada un d’ells en les Tarifes vigents en cada moment, que es troben accessibles a través del web de L’EMPRESA. Aquesta societat es reserva el dret a modificar aquestes tarifes, en qualsevol moment i és aplicable aquesta modificació per a les parts des que sigui incorporada a l’esmentada web. Sobre els preus fixats en aquestes tarifes s’aplicarà l’impost o impostos que en cada moment estiguin vigents.

MODIFICACIONS

L’EMPRESA es reserva el dret a modificar els seus productes i serveis, així com la sistematització de les dades subministrades i les característiques tècniques d’accés i transmissió. L’EMPRESA igualment es reserva el dret d’interrompre parcialment o totalment el servei per canvis tècnics o avaries sense previ avís.

FORMA DE PERFECCIÓ

Els contractes celebrats entre L’EMPRESA i els seus clients o subscriptors quedaran perfeccionats en el moment de la compra o, si escau, de la subscripció o l’aprovació del servei per part del client.

ANULABILIDAD

Si alguna de les clàusules del present contracte fos anul·lable o nul·la de ple dret, es tindran per no posades, mantenint la resta del contracte tota la seva força vinculant entre les parts.

SUBMISSIÓ

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment del contracte, les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.

Contacti amb nosaltres

No estem en aquest moment. No obstant això, ens pots enviar un correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu, el més aviat possible.

No es pot llegir? Canviar text captcha txt
0

Comença a escriure i prem Intro per buscar