Condicions Generals del Servei

OBJECTE

MAILCAT.CAT amb domicili a efecte de notificacions a l’Apartat de Correus, 49, 17255 Begur – (Girona), Espanya, d’ara endavant MailCat.Cat, és el creador i propietari de les pàgines web incloses al lloc https://mailcat.cat i els seus subdominis, d’ara endavant el web, generat i estructurat a partir de programari, disseny i continguts, juntament amb altres informacions tant pròpies com provinents de proveïdors de reconegut prestigi, i ofereix una gran varietat de productes i serveis relacionats en gran mesura amb aquesta informació. El present contracte, al costat de les altres regulacions incloses en el propi web i molt especialment a la secció de la Política de Privacitat, regula la prestació i subministrament al CLIENT, a través de la xarxa de Telecomunicacions Internet, de serveis i productes per part de MailCat.Cat.

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

Els productes i serveis són els que es poden consultar a través del propi Sistema d’Informació del web de MailCat.Cat i en les llistes de preus contingudes en el mateix, reservant però, el dret a modificar i revisar les tarifes i els productes i serveis objecte de les mateixes durant la vigència del present contracte. Als productes i serveis prestats per MailCat.Cat i disponibles a través de les tarifes se’ls denominarà en endavant el CONTINGUT.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

MailCat.Cat és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web i dels elements continguts en la mateixa, a excepció dels drets que no són propietat d’aquesta companyia i que pertanyen als seus respectius titulars, i, que com a tal, són reconeguts per la web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o usar la totalitat o part del contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l’autorització expressa de MailCat.Cat.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del vigent Codi Penal d’Espanya.

Tots els noms de fabricants, productes, companyies, marques i logotips que apareixen en aquest lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, tinguin o no, el símbol © de Copyright o ® marca registrada.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

La utilització del lloc web atribueix a l’usuari la condició de CLIENT de MailCat.Cat i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Servei. Els requisits d’edat mínima per a poder crear i gestionar comptes de MailCat.Cat és de setze (16) anys.

Les presents Condicions Generals s’apliquen a l’ús del web i la venda de tots els productes o serveis a professionals, empreses, consumidors, usuaris o qualsevol altre destinatari final.

MailCat.Cat concedeix als seus clients un dret d’accés a la web. Aquest dret implica el lliure accés a determinats serveis o productes gratuïts així com la compra i l’accés restringit a subscriptors a determinades productes i serveis contractats expressament.

La utilització per part del CLIENT dels productes o serveis del web pressuposen, en tot cas, l’adhesió a les presents Condicions Generals del Servei en el moment mateix de l’ordre de compra.

L’ús de determinats serveis pot estar subjecte a condicions particulars que seran publicades i / o comunicades al CLIENT en accedir als mateixos.

Per això, el CLIENT ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals del Servei i , si és el cas, de les condicions particulars abans de procedir a realitzar una compra o contractar un servei.

CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI I DELS CONTINGUTS

El CLIENT és conscient que l’ús del Servei té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

La compra de productes o serveis o el seu accés lliure en cas de ser aquests oferts gratuïtament des del web comporten a favor del CLIENT una llicència d’ús que inclou el dret a visualitzar electrònicament el seu contingut així com el dret a copiar en suport informàtic o imprimir-los o, en alguns casos especificats modificar, per l’exclusiu ús intern del CLIENT o els seus empleats.

Tots els continguts inclosos en els productes i serveis de MailCat.Cat estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MailCat.Cat i / o de terceres parts proveïdores de continguts. L’accés a aquests continguts per part del CLIENT en cap cas implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’explotació comercial, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts diferents dels expressament enunciats en aquestes condicions generals, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte, per part de MailCat.Cat.

El CLIENT s’obliga a no eliminar, si n’hi ha, la referència al copyright, en les impressions i còpies dels documents, inclosa en els productes i serveis de MailCat.Cat.

El CLIENT s’abstindrà d’utilitzar els productes o serveis i el seu contingut amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals els Servei, lesius dels drets i interessos de tercers i de MailCat.Cat. Excepte prova en contra, s’entén com a ús il·lícit la descàrrega fraudulenta d’arxius o la utilització de programari especialitzat en descàrregues de pàgines web. En aquests casos, MailCat.Cat podrà suspendre el servei, facturar les descàrregues a preu de descàrrega individual i reclamar els danys i perjudicis.

El CLIENT no podrà manipular ni utilitzar els productes i serveis rebuts per comerciar amb ells, crear publicacions i / o serveis d’accés públic de cap tipus, i en especial aquells que siguin comparables o interfereixin amb publicacions i / o serveis que L’EMPRESA ofereix o pugui oferir. Es prohibeix expressament la incorporació de continguts inclosos en els productes i serveis de MailCat.Cat en pàgines web accessibles per tercers i bases de dades públiques, sigui quin sigui el seu suport informàtic, siguin d’accés gratuït o de pagament.

L’adreça de correu que vostè utilitzi per crear el seu compte MailCat.Cat serà exclusivament seva, a condició que es mantingui actiu. Si durant un període de més d’un any la seva safata d’entrada i/o sortida resta inactiva, MailCat.Cat podrà tancar definitivament el seu compte de correu i reciclar la seva adreça de correu o el nom d’usuari, així com assignar-lo a un altre usuari.

L’accés al SERVEI per part del CLIENT podrà ser cancel·lat si MailCat.Cat detecta patrons d’ús contrari al previst en aquestes Condicions Generals del Servei, i, especialment la captura fraudulenta de documents i la reutilització de la informació per a ús comercial.

Les obligacions del CLIENT respecte al CONTINGUT descarregat o imprès continuaran després de la finalització del contracte.

La presentació de productes en pantalla no constitueix en si una oferta de venda pròpiament dita des d’un punt de vista contractual, sinó que aquella és merament un aparador dels productes de què disposa el web.

CODI DE CONDUCTA

 1. Es prohibeix el contingut, el material o les accions que infringeixin els presents Termes. En acceptar aquests Termes, vostè queda obligat a respectar les regles següents:
  1. No realitzar activitats il·legals
  2. No participar en activitats que puguin danyar o ferir la sensibilitat a menors d’edat
  3. No enviar correu no desitjat. Es considera correu brossa a l’enviament de missatges de correu electrònic, publicacions, sol·licituds de contacte, missatges de text (SMS) o missatges instantanis massius no sol·licitats
  4. No mostrar o utilitzar públicament els Serveis per compartir contingut o un altre material inadequat (que inclogui, per exemple, nuesa, bestialitat, pornografia, llenguatge ofensiu, violència gràfica o activitats delictives)
  5. No participar en activitats fraudulentes, falses o enganyoses (per exemple, sol·licitar diners amb falsos pretextos, suplantar la identitat d’un individu o entitat, manipular els Serveis per incrementar el recompte de jocs, afectar les classificacions, les valoracions o els comentaris)
  6. No eludir de forma dolosa les restriccions en matèria d’accés als Serveis o disponibilitat d’aquests
  7. No participar en activitats que puguin perjudicar-lo a vostè, a altres persones o als Serveis (per exemple, transmissió de virus, assetjament, publicació de contingut terrorista, insults i amenaces racistes o suport a la violència cap a altres persones)
  8. No infringir els drets d’altres persones o entitats (per exemple, l’ús compartit no autoritzat de música o material protegits per drets de propietat intel·lectual)
  9. No participar en activitats que vulnerin la privacitat d’altres persones o entitats
  10. No ajudar a altres individus a infringir aquestes regles
 2. Compliment. MailCat.Cat es reserva el dret de rebutjar el seu contingut si excedeix els límits d’emmagatzematge o mida del fitxer permesos pel Servei. Així mateix, si vostè infringeix algunes de les obligacions detallades en les regles del codi de conducta (a) abans esmentades o d’alguna altra manera infringeix considerablement aquests Termes, podem adoptar mesures contra vostè, el que inclou, sense que serveixi de limitació, la interrupció de la prestació dels Serveis o el tancament del seu compte de MailCat.Cat amb caràcter immediat per causa justificada o el bloqueig del lliurament de comunicacions (com missatges de correu electrònic, ús compartit d’arxius o missatges instantanis) entrants o sortints a través dels Serveis. També ens reservem el dret a treure els seus continguts dels Serveis o bloquejar-los en qualsevol moment si se’ns informa que aquest contingut podria infringir la legislació aplicable o aquests Termes. Durant la investigació de les suposades infraccions dels presents Termes, MailCat.Cat es reserva el dret a revisar els seus continguts per solucionar l’inconvenient. No obstant això, no supervisem els Serveis i no tenim intenció de fer-ho.

ÚS DE LA INFORMACIÓ

La informació es subministrarà per a l’ús exclusiu del CLIENT, el qual en cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de MailCat.Cat, podrà:

 1. Traslladar, transferir, cedir, subarrendar, subllicenciar, vendre o realitzar qualsevol altre acte de disposició del PRODUCTE o servei, ja sigui de forma gratuïta o onerosa.
 2. Alterar, transformar o de qualsevol forma modificar total o parcialment, el PRODUCTE o servei, excepte en aquells que de forma expressa es manifesti el contrari ja sigui en el lloc web, ja sigui en el propi PRODUCTE o servei.
 3. Crear webs o compendis que continguin totalment o parcialment el PRODUCTE o servei que constitueix el contingut del web de MailCat.Cat.

El CLIENT serà l’únic responsable de les conseqüències que es poguessin derivar d’aquestes accions, així com de la salvaguarda del PRODUCTE o servei subministrat, havent de prendre les mesures de seguretat apropiades per a la protecció contra l’accés o difusió no autoritzats.

RESPONSABILITAT

EL CLIENT està d’acord que la informació subministrada (PRODUCTE o servei) per MailCat.Cat podrà ser un element més a tenir en compte en l’adopció de les seves decisions empresarials però no podrà prendre les mateixes exclusivament en base a ella, i de fer-ho allibera a MailCat.Cat de tota la responsabilitat per la falta d’adequació.

El CLIENT no podrà exigir cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’errors i / o incorrecció o inexactitud en la informació subministrada per MailCat.Cat atès que aquest dedica el major esforç i cura per intentar que la informació subministrada sigui correcta i fiable, sent això no sempre possible:

 1. Per la gran quantitat de productes i serveis amb què treballa MailCat.Cat per recopilar informació;
 2. Perquè els productes i serveis procedeixen de fonts sobre les quals MailCat.Cat no sempre té control i la verificació no sempre és possible;
 3. Perquè hi ha la possibilitat d’error; MailCat.Cat no garanteix la correcció de la informació subministrada ni respon de possibles errors o omissions.

MailCat.Cat no serà responsable per qualsevol dany o pèrdua resultant de negligència, demora o error per part seva o els seus directius, empleats i agents en procurar, transmetre o subministrar la informació objecte del present contracte, ni en prestar els serveis contractats.

MailCat.Cat no es fa responsable dels danys que pugui ocasionar l’incorrecte funcionament del lloc web motivats per mitjans tècnics externs, com ara qualsevol element de maquinari necessari perquè funcioni el web o per realitzar la connexió declinant expressament qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa telefònica. MailCat.Cat no garanteix la comercialitat i idoneïtat del contingut de la seva web (productes i serveis) per a una finalitat concreta.

La responsabilitat de MailCat.Cat respecte dels danys causats mitjançant negligència greu, així com la indemnització de danys i perjudicis i abonament d’interessos en cas de falta de compliment, no excedirà en cap cas, per pacte exprés de les parts, de la totalitat de les quantitats pagades pel CLIENT a MailCat.Cat per la transacció comercial en què s’haguessin produït.

LEGITIMITAT I PROCEDÈNCIA DE LES DADES

MailCat.Cat garanteix la legitimitat de les fonts utilitzades en l’elaboració dels seus productes i serveis.

No obstant això i atès que els productes i serveis procedeixen en molts casos de proveïdors aliens a MailCat.Cat, d’entendre vostè que els mateixos han infringit els seus drets de propietat intel·lectual preguem ens ho comuniqui de forma immediata a la direcció atencio.clients@mailcat.cat. com per tal que procedim a cancel·lar l’accés als mateixos i adoptem les mesures legals pertinents. En la seva comunicació haurà vostè facilitar la següent informació:

 1. Declaració inequívoca amb signatura, física o digital, que vostè és el titular dels drets o que compta amb l’autorització del titular per actuar en nom seu
 2. El títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.
 3. Una descripció detallada de l’obra i dels drets que vostè consideri infringits.
 4. La referida comunicació s’ha d’adreçar a Apartat de Correus, 49, 17255-Begur (Girona) – Espanya.

MailCat.Cat perseguirà l’incompliment de les Condicions Generals, i especials del servei, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat intel·lectual o industrial protegida.

PREU

El cost dels productes i serveis prestats per MailCat.Cat serà l’establert per a cada un d’ells en les Tarifes vigents en cada moment, que es troben accessibles a través del web de MailCat.Cat. MailCat.Cat es reserva el dret a modificar aquestes tarifes, en qualsevol moment i és aplicable aquesta modificació per a les parts des que sigui incorporada a l’esmentada web. Sobre els preus fixats en aquestes tarifes s’aplicarà l’impost o impostos que en cada moment estiguin vigents.

MODIFICACIONS

MailCat.Cat es reserva el dret a modificar els seus productes i serveis, així com la sistematització de les dades subministrades i les característiques tècniques d’accés i transmissió. MailCat.Cat igualment es reserva el dret d’interrompre parcialment o totalment el servei per canvis tècnics o avaries sense previ avís.

FORMA DE PERFECCIÓ

Els contractes celebrats entre MailCat.Cat i els seus clients o subscriptors quedaran perfeccionats en el moment de la compra o, si escau, de la subscripció o l’aprovació del servei per part del client.

ANULABILIDAD

Si alguna de les clàusules del present contracte fos anul·lable o nul·la de ple dret, es tindran per no posades, mantenint la resta del contracte tota la seva força vinculant entre les parts.

SUBMISSIÓ

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment del contracte, les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.

MailCat.Cat